SMIT, J.; NDIMANDE-HLONGWA, N.; CHETTY, D.; VENCATSAMY, B. AlterNation Open Issue #01. Alternation Journal, n. 23, p. 1-7, 31 dez. 2018.