GLINKOWSKI, W.; CEDRO, T. Polish Telemedicine and eHealth Society tribute to Ryszard Mężyk (1948-2021). Journal of the International Society for Telemedicine and eHealth, v. 10, p. e8 (1-2), 31 dez. 2023.