Glinkowski, W., & Cedro, T. (2023). Polish Telemedicine and eHealth Society tribute to Ryszard Mężyk (1948-2021). Journal of the International Society for Telemedicine and EHealth, 10, e8 (1-2). https://doi.org/10.29086/JISfTeH.10.e8